CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRMESİ 775 BAŞ HALEP IRKI REFORME ERKEK OĞLAK SATILACAKTIR

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRMESİ 775 BAŞ HALEP IRKI REFORME ERKEK OĞLAK SATILACAKTIR

İ L A N

 

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRMESİ 775 BAŞ HALEP IRKI REFORME ERKEK OĞLAK SATILACAKTIR.

 

  1. Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü yetiştirmesi aşağıda cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı 775 baş Halep ırkı reforme oğlak 5 (beş) parti halinde satılacaktır.
  2. İhale 13.10.2020 Salı günü saat 15.00’de Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar Şanlıurfa) İşletme İdare Binasında Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhale, açık arttırma usulü ile yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 20.10.2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

3- Tahmin Edilen Bedel Ve Geçici Teminata İlişkin Esaslar

İşletme Müdürlüğü yetiştirmesi Halip ırkı reforme hayvanların cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

P.No

Irkı

Cinsi

Miktarı

(Baş)

 +/- %25

Canlı Ağırlık

+/- %25

(kg)

Muhammen Bedel

(TL/kg)

Muhammen Tutar

(TL)

Geçici Teminat

(% 5)

1.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

2.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

3.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

4.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

5.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

T O P L A M

775

23.250

 

511.500,00

25.575,00

 

 

  1. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde, ihalenin başlayacağı saate kadar Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü hesaplarına (Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına veya T.C.Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu hesabına) yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir

5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak İşletmemiz Genel Evrak Servisine en geç 13.10.2020 tarih, saat 15.00’e kadar teslim edilecektir.

  1. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.No:62 Bakanlıklar/ANKARA) , Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü ve www.tigem.gov.tr adresinden temin edilebilir.
  2. Bu İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TİGEM Alım Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya ihalede teklif edilen fiyatları İdare menfaati göz önünde bulundurarak kabul edip etmemekte serbesttir.

 

İLAN OLUNUR.

ADRES                                                                      :

 

Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü

Ceylanpınar / Şanlıurfa

Tel: 0414 471 49 74-75-76

Fax: 0414 471 52 28

 

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 775 BAŞ REFORME ERKEK OĞLAK SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİDİR

 

 

               Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM” TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME” ihaleye katılıp teklif veren gerçek veya tüzel kişiler “İSTEKLİ” ihale sonucu üzerine satış yapılan ve sözleşme imzalayan gerçek ve tüzel kişilerde “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmışlardır.

           

1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:

a)İşletmemiz yetiştirmesi 775 baş reforme erkek oğlak canlı ağırlık üzerinden 5 (beş) parti halinde satılacaktır. 5-a maddesindeki listede cinsi, ırkı, tahmini ağırlıkları, muhammen bedeli ve geçici teminatı belirtilmiştir.

b) İhale açık artırma usulü ile yapılacaktır.

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN:

            İhale 13.10.2020 Salı günü saat 15:00’de işletme idare binasında Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak olmadığı veya verilen fiyatlar uygun görülmediği takdirde ihale 20.10.2020 günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

 

3- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

            a) Tebligat için adres beyanı,

            b) Geçici teminat yatırması,

            c) Ticaret odası, Sanayi Odası veya ilgili Meslek Kuruluşuna kayıtlı olduklarına ve hâlihazırda faaliyette olduklarına dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermeleri,

            d) İsteklinin tüzel tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde ise imza beyannamesi ibraz edilmesi.

e) İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak zarfın üzerine firma adı ve hangi ihaleye ait olduğu yazılarak işletme genel evrak servisine en geç ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar teslim edilecektir. Belirtilen ihale saatine kadar işletme genel evrak servisine teslim edilmeyen ihale zarfları dikkate alınmayacaktır.

 

4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:

1) Satış ihalelerinde aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar.

a) TİGEM Yönetim Kurulunca satış ihalelerine katılmaktan yasaklananlar ile 4734 Sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak idarelerce veya mahkeme kararıyla kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ve 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) TİGEM’in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

ç) TİGEM’in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

d) (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları.

e) Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

f) Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/1/2004 tarihli ve 5072 sayılı Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.

g) TİGEM’in satış ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilenler.

2) Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı taktirde idare aleyhine meydana gelecek zarar ziyanın hükmen tahsili yoluna gidilir. İstekli lehine fark doğarsa ödenmez.

 

5- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a) Satışa çıkarılacak olan reforme hayvanlara ait tahmin edilen muhammen bedel, canlı ağırlık ve geçici teminat miktarları aşağıdaki gibidir.

 

P.No

Irkı

Cinsi

Miktarı

(Baş)

 +/- %25

Canlı Ağırlık

+/- %25

(kg)

Muhammen Bedel

(TL/kg)

Muhammen Tutar

(TL)

Geçici Teminat

(% 5)

1.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

2.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

3.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

4.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

5.

Halep

Reforme Erkek Oğlak

155

4.650

22,00

102.300,00

5.115,00

T O P L A M

775

23.250

 

511.500,00

25.575,00

 

 

            b) İhalenin toplam muhammen tutarı 511.500,00 TL olup, % 5 oranındaki Geçici Teminatın toplamı, 25.575,00 TL dir.

            İhaleye iştirak eden müşteriler bir partiye iştirak edebilecekleri gibi geçici teminatlarının tutarı kadar diledikleri sayıda partiye iştirak edebilirler.

            c)  Kat’i teminat ihale tutarının % 10’udur.  

            d) Geçici Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler aşağıya çıkartılmıştır.

1- Tedavüldeki Türk parası,            

            2- Döviz (ihale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak şartıyla)

            3- Banka teminat mektupları (limit dahili süresiz olacaktır.)

            4- Karşılığı bloke edilmiş çekler.

            5- Devlet İstikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve Kanunlarla teminat olarak kabul edileceği belirtilen belgeler,

            e) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesini tamamı veya yarısından fazlası Kamu sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan geçici teminat şartı aranır.

            f) İhale günündeki T.C.Merkez Bankası döviz alım kuruna göre TL teminat tutarını karşılamak ve kesin teminat olması halinde TL’ye çevrilmek şartıyla döviz.

            g) Teminat mektubu dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınmaz, Mali İşler birimine yatırılması zorunludur.

            h) Her ne surette olursa olsun idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir koyulamaz.

            ı) İhaleye ait geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Ceylanpınar Şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu ve Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 nolu hesabına yatırılacaktır. İhale başladıktan sonra teminat alınmayacağından, istekliler geçici teminatlarını ihale başlamadan önce işletme banka hesabına yatıracaklar ve aldıkları belgeyi veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna İbraz edeceklerdir. Teminat mektubu alınması halinde, Geçici Teminat Mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır. (Geçici teminat mektubunun süresi en az 60 gün olacaktır). Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde geçici teminat mektuplarının süresi de aynı süre ile uzatılır.

            i) Döviz kat’i teminat olarak kabul edilmez.

 

 

6-SATIŞ FİYATI       :

            a) Teklif fiyatı canlı ağırlık üzerinden TL/kg olarak Türk Lirasına göre belirlenecektir. İhale esnasında 0,01TL/kg (Türk Lirası) aşağı artırım yapılmaz.

            b) Tahmin edilen bedel yukardaki tabloda partilere göre belirtilmiştir. Verilen fiyatlarda KDV hariçtir.

c) İhalede verilen fiyat sabit olup, işin bitimine kadar değişmeyecektir.

 

7-TEKLİFLERİN OPSİYONU VE ARTIRIM YAPILMASI:

            Teklifler ihale tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır. Bu süre zarfında müşterinin vermiş olduğu teklif ile İşletmeyle olan ilişkisi devam edecektir. Teklifler verildikten sonra tekliften vazgeçilemez ve değişiklik talebi kabul edilmez.

 

8- AÇIK ARTIRMA USULÜNDE İHALENİN YAPILMA ŞEKLİ         :

            a) İlanda belirtilen ihale saatinde komisyon başkanı, isteklilerin belgelerini ve geçici teminat verip vermediklerini inceleyerek, kimlerin ihaleye katılabileceğini isteklilere bildirir.

            b) Bundan sonra, istekliler sıra ile tekliflerde bulunurlar. İhaleden çekilen isteklilerin bu durumları ihaleye ait artırma kâğıdına yazılır. İsteklinin imza atmaktan çekinmesi halinde durum ayrıca bu belgede belirtilir.

c) İhaleden çekilenler yeniden teklifte bulunamazlar. Ancak, partiler halinde yapılan ihalelerde, istekliler diğer partilere fiyat teklifinde bulunabilirler.

            ç) Teklifler yapıldığı sırada, yapılan artırım veya indirimlerin işi uzatacağı anlaşılırsa isteklilerden komisyon huzurunda son tekliflerini yazılı olarak bildirmeleri istenebilir. Daha önce ihaleden çekilmiş olanlar bu durumda yazılı teklif veremezler.

9-BİLDİRİM VE TEBLİGAT ESASLARI

            a) İdare tarafından yapılacak bildirim ve tebligatın imza karşılığı elden, faks veya elektronik posta ile yapılması esastır.

            b) Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimler tebligat yerine geçer ve bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

            c) Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin satın alma iş ve işlemleri için tanımlanmış resmi elektronik posta adresi kullanılarak yapılır.

            d)  Birinci fıkrada belirtilen usullerle tebligatın yapılamadığı durumlarda iadeli taahhütlü posta yoluyla da bildirim yapılabilir.

            e) İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot/koordinatör ortağa yapılır.

 

10-SÖZLEŞME VE KESİN TEMİNAT:

İhale kararının onaylanmasından sonra ihalenin onayı müşteriye yazılı ve faks&e-mail yoluyla tebliğ edilecektir. Müşteriye yapılan tebligatın postaya verilmesini takip eden 7. (yedinci) gün müşteriye tebliğ tarihi sayılacaktır. Müşteriler tebligatın alındığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde ihale tutarının % 10’u üzerinden kat’i teminatını ve ihale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer giderleri İşletmemize ait Şartnamenin 5-ı maddesinde belirtilen banka hesap numarasına yatırarak sözleşme imzalamak zorundadır. Kati teminat mal bedeline sayılmayacaktır. Müşteri taahhüdünü yerine getirdiğinde iade edilecektir. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın müşterinin taahhüdü feshedilerek geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir.

 

11-VERGİ RESİM VE HARÇLAR:     

            a ) İhale kararına ait her türlü vergi, damga vergisi, karar pulu, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler ve diğer sözleşme giderleri Müşteriye aittir

           b) Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış, gerçek usulde KDV. mükellefi olduğunu gösterir belge. (Bu belge ibraz edilmediği taktirde yapılan teslim perakende teslim sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.)

 

 

12-TAAHHÜDÜN MİKTARI VE SÜRESİ:

            Müşterinin sözleşme tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde taahhüdünü tamamen sözleşme ve şartnameye uygun olarak yerine getirmesi şarttır. İşletme taahhüt miktarını % 25 oranında  (+, -) değiştirebilir. Müşteri miktar değişikliğini kabul etmek zorundadır.

 

13-TESLİM- TESELLÜM YERİ VE ŞARTLARI:

            a) Teslim yeri; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Seyrantepe Keçicilik tesislerinden bizzat yerinde teslim edilecektir.

            b) Müşteri malını teslim almaya gelmeden önce işletme hayvancılık şefine bildirmek zorundadır.

            c) Teslimatta ihaleyi alan kişi, firma sahibi veya noterden tayin edecekleri kişi hazır bulunacaktır. Teslimatın noter tarafından yetkilendirilen kişiye yapılması durumunda vekâletnamenin aslını işletmeye teslim edecektir. Aksi takdirde mal teslim edilmeyecektir.

            d) Mal teslim yerinde müşterinin aracına yüklendikten sonra sorumluluk müşteriye aittir.

            e) Nakliye müşteriye aittir. Yüklemelerde araçların ruhsat tonajı dikkate alınarak yükleme yapılacaktır. Tartımda işletme kantarı geçerlidir. Müşteriler bu duruma itiraz edemez.

g) Müşteri teslimata gelmeden önce, alacağı hayvanların bedelini işletme hesaplarına yatıracaktır aksi halde tartım ve teslim işlemleri başlatılmaz.

h) Perakende şeklinde teslimat olmayacaktır. Partideki miktarlar en fazla 2 (iki) seferde teslim edilecektir. Müşteri aldığı partilerden hayvan seçip, almamazlık yapamaz. Partinin tamamını almak zorundadır.

ı) Müşteri hayvanları görmeye sadece mesai saatleri içerisinde ve işletme hayvancılık şefinin izni ile görebilir.

j) Tokluk firesi düşülmeyecektir.

k) Partilerdeki hayvan sayıları % 25 eksik veya fazla olabilir.

l)  Partilerdeki hayvan canlı ağırlıkları % 25 eksik veya fazla olabilir.

m) Miktarda zorunlu olarak meydana gelebilecek artma ve azalmalar müşteriye yazılı olarak bildirilir.

n) Yükleme yapılacak araçlar canlı hayvan taşımak için gerekli belgelere sahip olacaktır. (Pikap veya binek türü araçlara yükleme yapılmayacaktır.)

o) Yükleme saati en geç 14:00’e kadar gerçekleşecektir. Bu saatten sonra yükleme yapılmayacaktır.

ö) İhale üzerinde kalan müşteri İşletmenin vermiş olduğu evrakların haricinde Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Yönetmeliği doğrultusunda alınması gereken hayvan nakil belgelerini (Veteriner Sağlık Raporu, Araç dezenfeksiyon belgesi ve menşei şahadetnamesi gibi) tedarik edecektir. İşletmenin vereceği evraklar hayvan nakillerinde kullanılamaz.

            p) Alıcı firma Ceylanpınar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde almış olduğu hayvanları kendi işletmeleri üzerine kaydettirdikten ve gerekli sevk evraklarını aldıktan sonra yükleme yapacaktır.

 

14- ÖDEME ŞARTLARI:

Müşteri alacağı malın bedelini İşletmemizin Ziraat Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR29 0001 0005 8805 9943 7852 31 nolu ve Halk Bankası Ceylanpınar şubesi nezdindeki TR95 0001 2001 5280 0013 0000 01 iban nolu hesabına yatırdıktan sonra düzenlenecek faturaya istinaden yatırdığı bedel kadar malın teslimatı yapılacaktır.

 

15-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:

            a) Müşteri, sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden kısmen veya tamamen vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde yapılan en fazla 10 gün yazılı ihtara rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye ve hüküm istihsaline gerek kalmaksızın kesin teminat cezai şart olarak irad kaydedilir. Firmanın taahhüdü feshedilerek bundan dolayı İşletmenin uğrayacağı zarar ve ziyanın da tahsili için kanuni yollara başvurulur. Gelir kaydedilen teminat müşterinin borcuna mahsup edilmez, borcu varsa ayrıca tahsili yoluna gidilir.

            b) Müşteri taahhüdünü gecikme ile yaptığı takdirde gecikilen beher gün için 2,50 TL/Baş gecikme cezası alınacaktır. Bu gecikme 10 günü geçtiği takdirde ve firmanın yazılı süre uzatımı talebinde bulunması, İşletmeninde bu talebi uygun görmesi halinde talep edilen süreye tekabül eden gecikme cezası talep tarihinden itibaren peşin alınmak şartıyla İşletme tarafından talep edilen ek süre kadar (bu süre 30 günü geçmez) cezalı ek süre verilebilir veya firmanın talebi uygun görülmeyerek İşletmedeki mevcut kat’i teminatı cezai şart olarak irad kaydedilir.