Politikalarımız

Misyon, Vizyon, Kalite Hedefleri ve Politikaların Gözden Geçirme Çalışmaları

Kahramanmaraş Ticaret Borsasının ulaşmak istediği hedeflerle ilgili; stratejilerin, amaçların, motivasyonların ve değerlerin yönlendirileceği faaliyetleri belirlemek için, vizyon oluşturulmuş ve 2018-2021 stratejik planda yayımlanmıştır. Vizyon, Misyon ve kalite hedefleri AİK toplantılarında değerlendirilmektedir.

Misyonumuz

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev ve sorumluluklar çerçevesinde, elektronik satış salonu, sürekli geliştirilen laboratuvar ve laboratuvar faaliyetleri ile eğitim ve konferans salonlarını bünyesinde barındıran yeni hizmet binasında; üyelerinin ve tarım, gıda, hayvancılık, tekstil, e-ticaret gibi bölgesinin gelişen sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelerin ticaret hayatının gelişmesini sağlamak, ortak ihtiyaçlarını karşılamak, ulusal-uluslararası coğrafi işaretlerle küresel ekonomide kentin ve ülkemizin değerlerine sahip çıkıp gelişmesine katkıda bulunmak; sivil toplum kuruluşu olmanın verdiği bilinçle, yazılı, görsel ve sosyal medyada görünürlüğü arttırarak, mesleki eğitim ve mesleki yeterlilik kursları kapsamında finansal okuryazarlığın, proje kültürünün, arabuluculuk ve tahkim faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak 50 yıllık bilinç ve tecrübe ile; kurumsal yapıya sahip, satış, seminer, eğitim, konferans salonları ve gelişmekte olan teknolojik imkanlar çerçevesinde sürekli kapsamı genişleyen laboratuvarı ile yeni binasında, hizmet çeşidini ve kalitesini sürekli arttıran, ulusal ve uluslar arası camiada lobicilik faaliyetleriyle ilişki ve işbirlikleri geliştiren, proje ve faaliyetlerde öncülük eden, örnek gösterilen, saygın ve etkin bir kurum haline gelmek. 

İlkelerimiz

Tüm çalışmalarımızda Meclis, Yönetim Kurulu ve İdari kadromuzla üyelerimize ve kamuoyuna;

 1. Güler yüzlü hizmet sunmak,
 2. Tarafsız, şeffaf ve dürüst olmak,
 3. Nezaket, Doğruluk ve Süratle eşit muamelede bulunmak,
 4. Gelişmeye, yeniliğe ve önerilere açık olmak
 5. İnsanın mutluluğunu, sağlığını, güvenliğini ve esenliğini esas almak,
 6. Sağlıklı bir çevrenin oluşumuna katkıda bulunmaktır.

 

Kalite Politikamız

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak; Tarım, Gıda, Hayvancılık ve Tekstil Sektöründe ticari faaliyette bulunan üyelerimizin kuruluş kanunumuz çerçevesindeki her türlü isteklerini beklentilerinin de üzerinde karşılamak ve memnuniyetini sürekli arttırmaktır.

Kalite ve Akreditasyon Politikası

Kanunların verdiği yetki ve izinler çerçevesinde, TOBB Akreditasyon Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak, hizmet kalitesini sürekli arttırmak, üyelerin ve paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak ve sürekli iyileştirmeye yönelik etkinlikler hazırlamaktır.

Stratejik Yönetim Politikası

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanununun verdiği yetkiler çerçevesinde, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi vasıtasıyla, süreçleri planlanmak, tüm faaliyetleri stratejik düşünce çerçevesinde sürekli gözden geçirmek ve etkinliklerin devamlılığını kısa-orta-uzun vadede sağlamaktır.

Mali Yönetim Politikası

 1. 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunun verdiği yetkiler ve gerekli mali yasal yükümlülükler çerçevesinde, mali kaynakların yönetimi, izlenmesi ve kontrolünü en iyi şekilde yürütmek ve doğru mali veriler sağlamak,
 2. Borsanın muhasebe, vezne, satın alma, tedarikçi değerlendirme, satın alınan ürünleri taşıma, depolama, stok takibi ve muhafaza işlemlerini yürütmek,
 3. Üye ihtiyaçları ve beklentileri ekseninde, borsanın mali yapısı ve kaynaklarını; Şeffaflık ve tarafsızlık ilkesi çerçevesinde mali risk yönetimi, süreklilik, tasarruf ve ihtiyatlılık gibi muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak yönetmek,
 4.  Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi ile mali kaynakları etkin ve etkili kullanmak,
 5.  Mali, konjonktürel ve kurumsal riskleri göz önünde bulundurarak, bütçe denkliğinin sağlanabilmesi için borsa faaliyetlerini çeşitlendirmektir.

İnsan Kaynakları Politikası

4857 Sayılı İş Kanunu, 5174 Sayılı TOBB Kanunu, tüzük, yönetmelik, ahlak ve iyi niyet kuralları çerçevesinde;

 1. İşe alım ve çalışma politikaları oluşturulurken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi, benimsenmiştir.
 2.  Personelin işe alınması, başka bir göreve atanması ve terfi ettirilmesinde tek ölçüt, personelin nitelikleri ve başarısıdır. 
 3. Personele yaptığı işin önemine uygun, rahat, güvenli ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan bir çalışma ortamı sağlanır.
 4. Başarıya ulaşmak için, personel hedef ve yetkinlik temelinde özendirilir; bilgi, görüş ve mesleki yeterliliğini geliştirme olanakları sağlanır, üstün başarı gösterenler ödüllendirilir.
 5. Her kademedeki yönetici, personelin çalışma hevesini ve gücünü geliştirici bir çalışma düzeninin yaratılmasına ve iyi ilişkiler kurulmasına çaba gösterir.
 6. Düzenlenen eğitim programları ile personelin yeni görevlere hazırlanması sağlanır.
 7. Personelin dinamizmini korumak ve kazandığı tecrübeyi arttırmak amacıyla rotasyon uygulaması yapılır.
 8. Personele, kendisini ilgilendiren konularda, zamanında ve yeterli bilgi verilir.
 9. Personelin görüş, düşünce ve önerilerini yönetime bildirmesini kolaylaştırıcı önlemler alınır.
 10. Her bir çalışanın kurum zincirinin önemli bir halkası olduğu kabul edilir.

İş Planlaması Politikası

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak, iç ve dış paydaşlarımızın istek ve önerileriyle, gelişen teknolojik ve maddi imkanlar çerçevesinde; 4 yıllık stratejik plan ile buna uygun iş planları ve kalite hedefleri oluşturmak, planlar ve hedeflerin gerçekleşmesine yönelik olarak, TOBB Akreditasyon Sistemi ve Kalite Yönetim Sistemi süreçlerinin etkinliğini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak, bu amaçla yapılan faaliyetleri iş planı izleme sistemine uygun bir biçimde, yıllık faaliyet raporları hazırlayarak kamuoyuna sunmaktır.

Haberleşme ve İletişim Politikası

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak, iç ve dış paydaşlarımızla, etkili, sağlıklı ve hızlı bir iletişim kurulabilmesi için; her türlü haberleşme ve iletişim araçlarının kullanılmasıyla etkin bir iletişim stratejisi geliştirmektir.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikası

Kahramanmaraş Ticaret Borsası olarak gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerini, amaca uygun yazılım ve donanımlar aracılığıyla üyelerin kullanımına sunmak, gizlilik ilkesi çerçevesinde bakım ve onarımlarını planlamak, verileri arşivlemek, yedeklemek ve risk analizlerini yapmaktadır.

Üye İlişkileri Politikası

Borsamız üyesi ve hizmet alıcılarının memnuniyetini ön planda tutmak için bütün imkanları ile şikâyet, talep, beklenti ve önerilerini değerlendirerek buna uygun faaliyetler planlamak, üye memnuniyetini ölçüp değerlendirerek, sonuçlara göre düzeltici-iyileştirici faaliyetleri başlatmaktır.

Kurumsal Risk Politikası

TOBB akreditasyon standartları çerçevesinde bütün birimleri kapsayan, kaplumbağa modeli ile süreç analizleri gerçekleştirilmiş 5x5 - L tipi Matris Risk Değerlendirme Yöntemi ile risk analizleri değerlendirilmiştir. Hazırlanan risk analizi borsa süreçlerinin iyileştirilmesi ve risklerin tolere edilmesi, önlenmesi, en aza indirgenmesi ve bertaraf edilmesine yönelik kullanılacaktır. Kurumsal Risk Analizi stratejilerle yönetilen, riskleri minimize eden bir yaklaşımla Borsanın her alt birimine yönelik gerçekleştirilecektir. Risklerin getirebileceği fırsatlar belirlenecek, değerlendirilecek ve üyelerin hizmetine sunulacaktır.